Notices

Syllabus for Written Exam of Driving License in Nepal

: : 5549 Views Nepal Entrance

Syllabus for the Written Examination

 

1. When the office prepares the question paper for the written examination, it has to do it only from the questions in the collection.

2. The duration of the written test will be 30 minutes.

3. Candidates who get minimum 80 marks in the written test will pass.

4. The number of questions should be asked from each section as follows:

 

SNArea of ​​questionTotal number of questionsQuestions to ask in the exam
No of QuestionsMarkTotal Mark
1Knowledge of vehicle operation1305525
2Knowledge of driving law904520
3Technical and mechanical knowledge of vehicles803515
4Knowledge about environmental pollution30155
5Accident awareness knowledge602510
6Knowledge of traffic signs1105525
 Total50020-100

 

Question List for driving license:  https://bit.ly/DOT-AKB

Practice Bike Scooter Moped Written Exam : https://nepalentrance.com/course/DOTM-A-K

 

लिखित परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम

 

१. कार्यालयले लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र तयार गर्दा यो सङ्ग्रहमा रहेको प्रश्नबाट मात्र गर्नु पर्नेछ । 

२. लिखित परीक्षाको समायवधी ३० मिनेटको हुनेछ। 

३. लिखित परीक्षामा न्यूनतम ८० अङ्क प्राप्न गर्ने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनेछ । 

४. प्रश्नको अंकभार निम्नानुसार हुनेगरी हरेक खण्डबाट देहायको संख्यामा प्रश्नहरू सोध्नु पर्नेछः

 

क्र. सं.प्रश्नको क्षेत्रजम्मा प्रश्न संख्या  परीक्षामा सोधिने प्रश्न
प्रश्न संख्याप्रतिपक्ष अङ्कभार पूर्णाङ्क
सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान१३० २५
सवारी कानुन सम्बन्धी ज्ञान९०२०
सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञान८०१५
वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञान३० 
दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान ६०१०
ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञान११०२५
 जम्मा५०० २० -१००